Hloov Sijhawm (Daylight Saving Time)

Ncuntsoov muab peb lub sijhawm ntswj moog 1 txoogteev. Pevtxwv le taamsim nuav yog 12:30PM ces muab ntswj moog rua 1:30PM. Yog le, ncuntsoov lub Saturday kws yuav lug nuav (3/11/2017) muab ntswj uantej koj moog pw taagkig koj txha tuaj ncaav peb kev pehawm Vaajtswv. Yog koj tsi ntswj ces tuaj txug peb pehawm Vaajtswv txug nraab lawm ov! 

 

Uatsaug,

Fasting&Prayer-March 18th, 2017

Pawgntseeg npaaj Yoo Mov Thov Vaajtswv rua thaus 3/19/2017, 8:00AM-12:00PM. Thov suavdlawg npaaj tuaj koom kuas tau. ChristWay Metodist, 3001 W Mitchill St, Milwaukee

Mission Focus Sunday- 3/19/2017

Lub limtam 3/19/2017 yog lub limtam kws pawgntseeg npaaj rua kev nquahu txhawb kev xaa Moo Zoo. Thov suavdlawg npaaj tuaj koob nub ntawd kuas tau.

Qha Kev Hloov

Nquahu rua cov tswvcuab suavdlawg, yog leejtwg muaj tej kev hloov lecaag los thov qha peb paub. Xisle, hloov xuvtooj, hloov chaw nyob, hab hloov tuabneeg huv tsevneeg los thov qha peb paub.

Yog leejtwg muaj lugnug dlaabtsi los sau ntawv qha peb paub ntawm info@ghalliance.org