Visitors

Hello and Welcome!

Zoo sab kws koj tuaj txug ntawm peb lub vaagsaab (Website) nuav. Caw koj tshawb nrhav kuas thoob peb tej txheejtxheem kws muaj nyob huv peb lub vaagsaab nuav saib puas muaj tej yaam kws paab tau koj lossis txhawb tau koj. Peb kuj muaj qee yaam lawv le nraagqaab nuav kws xaav qha rua koj uantej. Yog koj nas cov kaablug dlaaj nraagqaab nuav yuav coj koj moog txug rua tod.


Helpful Links

Schedule a Visitation
Become a Member
Forms

Church Information

Sunday Worship Address:
4601 N 84th St,
Milwaukee, WI 53225
Church Office Address:
14665 W. Lisbon Rd.,
Brookfield, WI 53005
Sunday Service Hours:
Nursery9:00-12:00pm
K5-510:15-12:00pm
Alliance Youth10:15-12:00pm
Alliance Men9:00-10:00am
Alliance Women9:00-10:00pm
Worship Service10:00-12:00pm
Office Hours:
Monday-Friday 9am-3pm
Sunday-Saturday (by appointment)
Phone Number:
(414)643-5272
E-mail:
info@ghalliance.org

Reading the Bible (Hmong)

Noog "Nyeem Vaajtswv Txujlug Ua Lug Moob" kws yog phoo HKM txhais tav xyoo 2000.

Learn More

Listening to Hmong Hymns

Noog hu "Cov Ntseeg Yexus Phoo Nkauj" kws HKM ua tav xyoo 1997

Learn More

Sermon Archive

Noog "Lug Qhuabqha" (Listening to Sermons)

Learn More

Care Group

Tej Pawg "Care Group Ministries"

Learn More

"HKM Karoake Hymns" yog HKM Phoo Nkauj 2012 (Phoo Tshab) kws yog muab kaw ua Karoake tso rua huv YouTube lawm. Yog leejtwg xaav siv los moog rua huv YouTube "GHAChurch Yexus". Taamsim nuav tseem yuav tso quaszug moog txug thaus ua tav. Yimmeem siv ib zaaj zujzug moog lawv le txhua nub kws ua tau.